کلیدواژه‌ها = تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی
اولویت‌بندی شاخص های خرابی لرزه ای در قاب های خمشی فولادی نامنظم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-60

عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده