کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
مقابله بابلایای طبیعی و مدیریت بحران

دوره 1، شماره 7، آذر 1398، صفحه 54-59

حسین شیخ حسنی؛ علی علی اوسطی