کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی اولیه
سنجش کارائی فعلی و راهکار ارتقاء کارآمدی آتی مرحله امکان سنجی در پروژه های ساختمانی

دوره 3، شماره 9، آذر 1400، صفحه 102-122

علیرضا صلح جو؛ توحید پور رستم؛ محسن وفامهر؛ جواد مجروحی سردرود