بررسی و مقایسه نتایج طراحی اسکله‌ شمع و عرشه به روش نیروئی و عملکردی

دوره 1، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 10-28

سید سعید طباطبائی؛ سید حمید معافی مدنی


امکان سنجی استفاده از خاکستربادی وخاکسترکف زباله‌سوزها درساخت بتن و روسازی های آسفالتی

دوره 1، شماره 7، آذر 1398، صفحه 11-26

محمد صحرائی کرم بستی؛ حسن دیواندری؛ بهنام ابوالفتحی


Non-Uniform Relationship for Soil-Foundation Reaction

دوره 4، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 11-20

10.22034/cpj.2022.349082.1145

Morvarid Hajian؛ Reza Attarnejad