چالش های موجود در قراردادهای مشارکتی بخش خصوصی و عمومی (PPP)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور، واحد تفلیس، گرجستان

10.22034/cpj.2022.359596.1151

چکیده

در دنیای امروز، شهرنشینی در تمام ابعاد، به سرعت در حال گسترش می باشد و مدیران شهری با توجه به گسترش شهرنشینی تلاش می‌کنند به انتظارات شهروندان و سازمان ها، از شهر و مدیریت شهری ، پاسخ دهند و برای اداره شهر در فضای متحول شده امروزی، برنامه ریزی و فعالیت نمایند. اداره شهرها در گذشته با توجه به وسعت و جمعیت کم آنها، از طریق کمک های دولتی نظیر عوارض، ممکن بود. این در حالیست که بودجه های دولتی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز یک کشور به صورت متعارف محدود و غیر بهینه است. این پژوهش با استفاده از روشهای کیفی و کمی چالش اینگونه از قراردادها را شناسایی و اولویت بندی نمود که میتوان به چالش های ساخت و بهره برداری، بخش خصوصی و چالش های بخش عمومی اشاره کرد. از نتایج این پژوهش میتوان به چالش بخش عمومی با وزن 0.421، چالش بخش خصوصی با وزن 0.391 و چالش بخش ساخت و بهره داری با وزن 0.188 که به ترتیب در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند، اشاره کرد. علاوه بر این چهار عامل کلیدی و مؤثر در اجرای موفق طرح های مشارکت دولتی-خصوصی، به شرح زیر قابل ذکر می باشد:حصول اطمینان از دسترسی آزادانه به بازار و امکان رقابت عادلانه و بدون تبعیض در بستر اقتصادی جامعه، حفاظت از منافع اقشار جامعه و حداکثر نمودن ارزش افزوده طرح های مشارکت دولتی-خصوصی، تعریف سطح بهینه کمک های دولتی هم به منظور شناسایی پروژه های ضروری و بادوام و هم به جهت جلوگیری از امکان سوءاستفاده از اموال دولتی برای کسب سودهای بادآورده و ارزیابی مؤثرترین نوع مشارکت با توجه به نوع پروژه مورد نظر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges in Public-Private Partnership (PPP) Contracts

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Karami
Payam e Nour, Tibilisi, Georgia
چکیده [English]

In today's world, urbanization in all its dimensions is expanding rapidly, and city managers are trying to meet the expectations of citizens and organizations, from the city and urban management, and to manage the city in a changing environment. Today, plan and operate. Administration of cities in the past, due to their small size and population, was possible through government assistance such as tolls. Meanwhile, government budgets are normally limited and inefficient to develop the infrastructure needed by a country. This research identified and prioritized the challenge of such contracts using qualitative and quantitative methods, which can be referred to the challenges of construction and operation, the private sector and the challenges of the public sector. The results of this study include the public sector challenge with a weight of 0.421, the private sector challenge with a weight of 0.391 and the manufacturing and exploitation sector challenge with a weight of 0.188, which were placed in the first to third priorities, respectively. In addition, four key and effective factors in the successful implementation of public-private partnership schemes can be mentioned as follows: Ensuring free access to the market and the possibility of fair and non-discriminatory competition in the economic context of society, protection of the interests of society And maximizing the added value of public-private partnership schemes, defining the optimal level of government assistance both to identify necessary and sustainable projects and to prevent the misuse of government property for windfall profits and to evaluate the most effective type of partnership with regard to The type of project desired.

کلیدواژه‌ها [English]

  • partnership agreements
  • private sector
  • government
  • challenge
  • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1401