بررسی اثر نقص تحت اثر بارهای مرکب در سیلوهای فلزی با استفاده از شبکه های عصبی بنیادی شعاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

خرابی و کمانش در سازه های پوسته ای، از جمله سیلوها، میتواند به دلایل مختلفی از جمله اعوجاج، نقص های ایجاد شده در زمان ساخت، نقص های ایجاد شده در طول بهره برداری و یا عوامل محیطی و غیره ایجاد گردد. سیلوها میتوانند تحت اثر انواع بارهای جانبی و محوری قرار بگیرند، اما از آنجایی که در واقعیت تحت تاثیر توامان این بارها هستند، از آن جهت رفتار سیلوها تحت اثر بارهای مرکب مورد بررسی قرار میگیرد. سیلوهای مورد نظر در این پژوهش از نوع گرم نورد شده و قرار گرفته بر روی زمین میباشند. متغیرهای این پژوهش نوع و دامنه نقص میباشد. همچنین سیلوها در دو حالت نیمه پر و پر مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرند. سیلوهای مدل شده در نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار گرفتند. شبکه عصبی بنیادی شعاعی RBF برای پیش بینی ظرفیت کمانش پوسته های استوانه ای استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد شبکه های عصبی مصنوعی ابزار مناسبی برای پیش بینی ظرفیت کمانش سیلوهای دارای نقص میباشند.

کلیدواژه‌ها