بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تولید ضایعات ساختمانی در پروژه‌های انبوه‌سازی با استفاده از منطق فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

پیام نور کرج

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به‌منظور بررسی عوامل کاهش ضایعات ساختمانی در پروژه‌های انبوه‌سازی بر اساس منطق فازی در شهرستان سیرجان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل پیمانکاران و مهندسان و کلیه عوامل مرتبط با ساخت‌وساز‌ می‌باشد. نمونه این پژوهش شامل 86نفر می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار به‌کاررفته در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه خبره 9 عاملی ahp فازی است. پنج فرضیه مطرح‌شده که عبارت‌اند از روزآمدی صنعت ساخت‌وساز. طراحی مناسب و انطباق دائم با نیازهای در حال تغییر. ذخیره‌سازی مناسب و روش حمل‌ونقل و استفاده از مواد قابل بازیافت که این فرضیه‌ها اثبات گردیدند. همچنین پرسشنامه خبره جهت اولویت‌بندی این فرضیه‌ها نسبت به هم موردبررسی قرارگرفته و زیر معیارهای هر فرضیه واوزان آن‌ها مشخص گردیده است. نتایج نشان داد که ذخیره‌سازی و روش حمل‌ونقل رتبه اول و دوم و طراحی مناسب و به‌روزآوری صنعت ساخت‌وساز و استفاده از مواد قابل بازیافت به ترتیب از بیشترین تا کمترین اولویت برخوردارند و در زیر معیارها به ترتیب نوع سفارش و متناسب بودن با شرایط آب‌وهوایی عدم هماهنگی در طرح و اجرا و استفاده از روش‌های صنعتی و استفاده مجدد از مصالح قابل بازیافت از اهمیت بیشتری در بین مؤلفه‌های دیگر در گروه خود برخوردارند. پس از مشخص شدن اولویت‌ها مدیریت می‌تواند تصمیمم گیری و برنامه‌ریزی بهتری جهت کاهش ضایعات ساختمانی انجام دهد و همچنین از اطلاعات افراد خبره که به سیستم آشنایی کامل دارند به‌عنوان سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها