مدیریت تعمیر و نگهداری سطوح پروازی –مطالعه موردی فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه علاالدوله سمنانی-گرمسار-ایران

2 استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

چکیده

حمل ونقل و جابه جایی کالا و مسافر در هر کشور، یکی از اجزای کلیدی توسعه اقتصادی-اجتماعی آن به شمار میرود و بخش عمدهای از بودجه ی ملی را به خود اختصاص میدهد. با توجه به سرعت بالای حمل ونقل هوایی در جابه جایی کالا و مسافر و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی، در برنامه ریزی حمل ونقل کشور بسیار مورد توجه بوده و همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. پروژه‌های ساخت علی الخصوص فرودگاه امام خمینی به دلیل اهمیت زیاد در عمران و آبادی همواره مورد توجه مدیران بوده است. متاسفانه عدم توجه به موضوع نگهداری و تعمیرات، مشکلات زیادی در اینگونه از پروژه‌ها بوجود آمده است. این تحقیق در پی آن است عوامل مهم در نگهداری و تعمیرات این پروژه را شناسایی و اولویت بندی کند که در این راستا از روش تحلیل کیفی و کمی سلسله مراتبی AHP استفاده کرده است. از نتایج این پژوهش میتوان به تعداد پرواز ها، اجرای عملیات لاستیک زدایی، نوع هواپیما، باند جایگزین و وجود تاریخچه تعمیرات اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها