شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب پیمانکاران در قرارداد های EPC با استفاده از روش‌های AHP و تاپسیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ساخت، علائ الدوله سمنانی گرمسار

2 گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

اولین مطالعات برای انتخاب پیمانکاران در قراردادهای EPC به سالهای پیش باز می‌گردد. مطالعات انجام شده حاکی از این است که وجود پیمانکارن در قراردادهای EPC امری مهم و مفید برای پیمانکاران عمومی تلقی می‌شود و باعث کاهش ریسک، هزینه و به طور کلی بهبود اهداف پروژه می‌شود. پیمانکاران عمومی حجم کاری محدودی در رشته‌های تخصصی دارند و نمی‌قابلیتند نیروهای کاری تخصصی را به صورت تمام وقت در اختیار گرفته و بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ماشین آلات تخصصی را که هزینه زیادی برای آنها دارد، انجام دهند. به همین دلیل پیمانکاران در قراردادهای EPC که به صورت تخصصی در یک یا چند رشته فعالیت خاص فعالیت می‌کنند قادر خواهند بود تا کارهای تخصصی را با هزینه کمتر و با کیفیت بالاتر انجام دهند. این پژوهش د با استفاده از دو رویکرد کیفی و کمی معیارهای انتخاب پیمانکاران جز را شناسایی و اولویت بندی کرد که این مهم از طریف مصاحبه و روش AHP و تاپسیس انجام شد. نتایج بیانگر این بود که 12 عامل مانند قابلیت اجرایی، مالی و تیم مهندسی مطلوب در انتخاب پیمانکاران در قراردادهای EPC دخیل هستند.

کلیدواژه‌ها