بررسی مشکلات و دلایل بروز دعاوی بین کارفرما و پیمانکار در مسکن مهر

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 علاالوله سمنانی گرمسار

2 استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

چکیده

در این تحقیق سعی بر آن شد تا با استفاده از تجربیات کاری نگارندگان  در  زمینه پیمانکاری ساختمانی و فعالیت در پروژه های مسکن مهر دلایلی که به بروز اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران در مسکن مهر منتهی شده اس جمع آوری گردد..  برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه در بین پیمانکاران، کارفرمایان و مهندسین مشغول در پروژه های مسکن مهر استفاده شد. این تحقیق به روش  پیمایشی-توصیفی کاربردی انجام گردید. از یافته های این تحقیق به شناخت دلایل پر اهمیت در بروز اختلاف  و ریشه های ادعا و اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران در مسکن مهر می توان اشاره کرد. هدف از جمع آوری این اطلاعات در نهایت کمک به پیمانکاران و کارفرمایان در تمام رشته ها به منظور کاهش خسارات و صدمات مالی و در نتیجه افزایش کیفیت و کارایی نیروهای متخصص بوده است.23 عامل ادعا جمع آوری و در ادامه 10 منشا اصلی در بروز دعاوی پیمانکاران مسکن ساخت با تاکید بر کارفرمایان تعاونی ها، احصاء گردید.
 

کلیدواژه‌ها