دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-76 
5. بررسی طراحی اسکله‌های شمع و عرشه به روش عملکردی

صفحه 52-67

سید سعید طباطبائی؛ سید حمید معافی مدنی