دوره و شماره: دوره 1398، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1-77 

مقاله پژوهشی

6. مدل شاخص خطر برای به حداقل رساندن اختلافات زیست محیطی در ساخت و ساز

صفحه 68-77

علی قربانی؛ مریم قربانی؛ فاطمه شوکتی گورابی