دوره و شماره: دوره 1، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1-87 

مقاله پژوهشی

1. امکان سنجی استفاده از خاکستربادی وخاکسترکف زباله‌سوزها درساخت بتن و روسازی های آسفالتی

صفحه 11-26

محمد صحرائی کرم بستی؛ حسن دیواندری؛ بهنام ابوالفتحی