دوره و شماره: دوره 1398، شماره 8، دی 1398، صفحه 1-100