دوره و شماره: دوره 4، شماره 7 - شماره پیاپی 41، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی روشهای محاسبه زبری منینگ: مورد یک رودخانه کوچک در جنوب غربی ایران

صفحه 11-16

10.22034/cpj.2022.365058.1162

سید محمد صادق رسولی؛ امیرحسین بازایی؛ روزبه آقامجیدی