اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار، گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

www.alighorbani.com
cpjournals.comgmail.com
0000-0001-7637-6846

سردبیر

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران استادیار، گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

www.alighorbani.com
cpjournals.comgmail.com
0000-0001-7637-6846

مشاور

حمید عبدی

مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت شهرداری تهران

abdicpjournals.net

ابراهیم سپهری

مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

sepehripnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سارا مریدپور

Associate Professor, Civil and Infrastructure Engineering Discipline, School of Engineering, RMIT University, Melbourne, Australia

www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/m/moridpour-associate-professor-sara
sara.moridpourrmit.edu.au
+61399252407
0000-0001-9113-7739

h-index: 23  

دکتر احسان اثنی عشری

مهندسی و مدیریت ساخت دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان

www.modiriatsakht.com
asnaashari.ehsangmail.com
0000-0001-5552-9428

دکتر فایز علی جراد

دکترای مهندسی عمران، گرایش مدیریت ساخت استاد، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تیشرین، سوریه

fayezjradtishreen.edu.sy

دکتر محمد نجیم واحدی

مهندسی و مدیریت ساخت استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پلی تکنیک کابل، کابل، افغانستان

m.najim.wkpu.edu.af

دکتر هبه صقر

دکترای مهندسی عمران، مدیریت ساخت استادیار، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تیشرین، سوریه

hebasaker1807gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید قلهکی

مهندسی عمران معاون طرح و توسعه دانشگاه سمنان و رییس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

mgholhakisemnan.ac.ir

h-index: 8  

دکتر امید رضایی فر

استاد،دکترای مهندسی عمران مدیر کل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
استاد،عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران،دانشگاه سمنان

orezayfarsemnan.ac.ir

h-index: 14  

دکتر محمدرضا قاسمی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

mrghasemieng.usb.ac.ir

دکتر بهروز حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

b_hassanium.ac.ir

دکتر رضا رسولی

استاد،دکترای مدیریت رییس دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور
استاد،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه پیام نور

rasoulipnu.ac.ir

دکتر سید محمد شبیری

محیط زیست، نماینده کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست در ایران استاد، گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

sm_shobeiripnu.ac.ir

دکتر آرمین منیر عباسی

مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

monirabbasipnu.ac.ir

دکتر سید علی رضویان امرئی

مهندسی عمران-زلزله دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ali_razavianyahoo.com

دکتر وحید افشین مهر

مهندسی معماری رییس دانشگاه پیام نور استان تهران
دانشیار، گروه مهندسی معماری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

afshinmehrmpnu.ac.ir

دکتر رامین انصاری

مهندسی و مدیریت ساخت استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران

www.ikiu.ac.ir/members/?id=388&lang=0
raminansarieng.ikiu.ac.ir

h-index: 5  

دکتر حسن دیواندری

مهندسی عمران-راه و ترابری دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، نوشهر، ایران

divandariiauns.ac.ir

دکتر مسعود عامل سخی

مهندسی عمران –ژئوتکنیک لرزه ­ای دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

mamelsakhiyahoo.com

دکتر امین قربانی

مهندسی عمران عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

aghorbanipnu.ac.ir

دکتر محمد علی زهره ای

مدیریت استادیار، دکترای مدیریت
معاون اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کل کشور، تهران، ایران

zohreidmk.ir

دکتر شیما طاهری

مهندسی عمران مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه پیام نور
استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

taheripnu.ac.ir

دکتر مهدی محرمی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دماوند

mahdi.moharramigmail.com

دکتر هادی فضلی

مهندسی عمران استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

hfazlipnu.ac.ir

دکتر جلال ایوبی نژاد

مهندسی عمران، راه و ترابری/ مدیریت ساخت مدیر کل دفتر تدوین پژوهشی دانشگاه پیام نور
استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

ayoubinejadiust.ac.ir

دکتر مهدی مومنی

دکترای حقوق معاون اداره کل حقوقی دانشگاه پیام نور
استادیار،گروه حقوق،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

drmomeni.lawgmail.com

ابراهیم سپهری

مدیریت مالی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

sepehripnu.ac.ir

دکتر محمد امین توتونچیان

مهندسی عمران- ژئوتکنیک استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/amintutunchian
aminpnu.ac.ir

دکتر محمد مهدی گودرزی سروش

دکتری معماری استادیار پایه 20معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

soroushiauh.ac.ir

دکتر محمدرضا خزایی

عمران – مهندسی آب استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

khazaeeiust.ac.ir

دکتر سید علی سید رزاقی

مهندسی عمران-زلزله مدیر کل عمرانی دانشگاه پیام نور
استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

arazzaghipnu.ac.ir

دکتر مریم قربانی

مهندسی معماری استادیار،گروه مهندسی معماری

maryamghorbani.comgmail.com

دکتر حسین معز

مهندسی عمران استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت،ایران

moeziaurasht.ac.ir

دکتر کامران رحیم اف

مهندسی عمران، راه و ترابری استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

rahimov_kyahoo.com

دکتر بهنوش سلیم بهرامی

مهندسی عمران-سازه مدیر کل فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

bsbahramiyahoo.com

دکتر مجید پورامینیان

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

majid.pouraminianiau.ac.ir
0000-0001-5648-8365

h-index: Scopus: 5  

دکتر سعید کرمی

دکترای حقوق استادیار،گروه حقوق،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران

karami.t54gmail.com

دکتر مهسا کامی شیرازی

مهندسی معماری استادیار،گروه مهندسی معماری، مرکز تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی

m_kamishiraziazad.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

مهندس رزا شوکتی

مهندسی عمران--مدیریت ساخت مدیر علمی و اجرایی

fshokati59gmail.com