نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اجزای محدود ارزیابی عددی رفتار چرخه ای ستون های فولادی پر شده با بتن با مقاطع چند ضلعی [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 38-50]
 • استدلال تقریبی مدیریت ریسک مبتنی بر سیستم‏های خبره فازی در پروژه‌های ساخت [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 11-28]
 • اقدامات اصلاحی مدل مدیریت ریسک مبتنی بر FMEA فازی در پروژه‌های ساخت [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 55-72]
 • انتقال) بررسی مدیریت ریسک در پروژه های ساخت،بهره برداری،انتقال(B.O.T) مطالعه موردی: پروژه انتقال پساب خروجی تصفیه خانه شهرری به دشت ورامین [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 29-43]
 • ایمنی مروری بر عوامل موثر جهت افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در قوس ها [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 72-80]
 • ایمنی شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در ایمنی، سلامت و محیط زیست در پروژه‌های عمرانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 26-42]

ب

 • بار چرخه ای ارزیابی عددی رفتار چرخه ای ستون های فولادی پر شده با بتن با مقاطع چند ضلعی [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 38-50]
 • برند شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قصد خرید ساختمان برند لوکس براساس تکنیک DANP [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 43-52]
 • بهداشت شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در ایمنی، سلامت و محیط زیست در پروژه‌های عمرانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 26-42]
 • بهره برداری بررسی مدیریت ریسک در پروژه های ساخت،بهره برداری،انتقال(B.O.T) مطالعه موردی: پروژه انتقال پساب خروجی تصفیه خانه شهرری به دشت ورامین [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 29-43]
 • بهینه سازی ترافیک مروری بر روش های نوین جهت بهینه سازی در کاهش ترافیک های شهری [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 65-74]
 • بیمه تضمین کیفیت بررسی وضعیت بحرانی کیفیت ساخت‌وسازها در شهر تهران و برنامه‌ریزی تضمین کیفیت آن جهت مدیریت بحران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 11-29]

پ

 • پروژه ریلی بررسی علل تاخیر در پروژه های راه آهن” یک مطالعه مروری نظامند “ [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 73-87]
 • پروژه های پتروشیمی تعیین و اولویت بندی علل تاخیرات زمانی در پروژه های زیرساخت در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 30-37]
 • پروژه های زیربنایی انتقال پساب خروجی تصفیه خانه شهرری بررسی مدیریت ریسک در پروژه های ساخت،بهره برداری،انتقال(B.O.T) مطالعه موردی: پروژه انتقال پساب خروجی تصفیه خانه شهرری به دشت ورامین [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 29-43]
 • پروژه‌های زیرساخت تعیین و اولویت بندی علل تاخیرات زمانی در پروژه های زیرساخت در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 30-37]

ت

 • تاب‌آوری بررسی وضعیت بحرانی کیفیت ساخت‌وسازها در شهر تهران و برنامه‌ریزی تضمین کیفیت آن جهت مدیریت بحران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 11-29]
 • تاپسیس شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در ایمنی، سلامت و محیط زیست در پروژه‌های عمرانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 26-42]
 • تاخیرات تعیین و اولویت بندی علل تاخیرات زمانی در پروژه های زیرساخت در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 30-37]
 • تاخیرات پروژه بررسی علل تاخیر در پروژه های راه آهن” یک مطالعه مروری نظامند “ [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 73-87]
 • ترافیک شهری مروری بر روش های نوین جهت بهینه سازی در کاهش ترافیک های شهری [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 65-74]
 • تصادفات مروری بر عوامل موثر جهت افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در قوس ها [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 72-80]
 • تعیین حریم رودخانه برآورد آماری سیلاب طبیعی و تخمین دِبی با دوره بازگشت‌های مختلف (مطالعه موردی، رودخانه سیوند) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 11-25]
 • توزیع فراوانی برآورد آماری سیلاب طبیعی و تخمین دِبی با دوره بازگشت‌های مختلف (مطالعه موردی، رودخانه سیوند) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 11-25]

ج

 • جداره فولادی چند ضلعی ارزیابی عددی رفتار چرخه ای ستون های فولادی پر شده با بتن با مقاطع چند ضلعی [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 38-50]

د

 • دلایل تاخیر بررسی علل تاخیر در پروژه های راه آهن” یک مطالعه مروری نظامند “ [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 73-87]

ر

 • راه آهن بررسی علل تاخیر در پروژه های راه آهن” یک مطالعه مروری نظامند “ [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 73-87]
 • رودخانه سیوند برآورد آماری سیلاب طبیعی و تخمین دِبی با دوره بازگشت‌های مختلف (مطالعه موردی، رودخانه سیوند) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 11-25]

س

 • ساختار شکست ریسک مدل مدیریت ریسک مبتنی بر FMEA فازی در پروژه‌های ساخت [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 55-72]
 • ساختمان لوکس شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قصد خرید ساختمان برند لوکس براساس تکنیک DANP [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 43-52]
 • سازه‌های بتنی بررسی نسبت آب به سیمان بر مقاومت سیمان هیدراته در سازه‌های بتنی (مطالعه موردی شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 44-54]
 • سازه‌های هیدرولیکی مروری بر سرریزهای کاربردی و بهینه در سدسازی بر اساس پارامترهای موثر دینامیکی و سینماتیکی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • ستون تیوبی پر شده با بتن ارزیابی عددی رفتار چرخه ای ستون های فولادی پر شده با بتن با مقاطع چند ضلعی [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 38-50]
 • سد مروری بر سرریزهای کاربردی و بهینه در سدسازی بر اساس پارامترهای موثر دینامیکی و سینماتیکی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • سرریز مروری بر سرریزهای کاربردی و بهینه در سدسازی بر اساس پارامترهای موثر دینامیکی و سینماتیکی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • سرریز نیلوفری مروری بر سرریزهای کاربردی و بهینه در سدسازی بر اساس پارامترهای موثر دینامیکی و سینماتیکی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • سرریز نیلوفری پلکانی محاسبه ضریب عبوردهی سرریز نیلوفری پلکانی و غیرپلکانی و بررسی رفتار آن با استفاده از گرداب شکن [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 51-64]
 • سرریز نیلوفری غیرپلکانی محاسبه ضریب عبوردهی سرریز نیلوفری پلکانی و غیرپلکانی و بررسی رفتار آن با استفاده از گرداب شکن [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 51-64]
 • سریز پلکانی مروری بر سرریزهای کاربردی و بهینه در سدسازی بر اساس پارامترهای موثر دینامیکی و سینماتیکی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • سیستم‌های خبره‌ مدیریت ریسک مبتنی بر سیستم‏های خبره فازی در پروژه‌های ساخت [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 11-28]
 • سیستم هوشمند ترافیک مروری بر روش های نوین جهت بهینه سازی در کاهش ترافیک های شهری [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 65-74]
 • سیلاب برآورد آماری سیلاب طبیعی و تخمین دِبی با دوره بازگشت‌های مختلف (مطالعه موردی، رودخانه سیوند) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 11-25]
 • سیمان هیدراته بررسی نسبت آب به سیمان بر مقاومت سیمان هیدراته در سازه‌های بتنی (مطالعه موردی شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 44-54]

ض

 • ضریب آبگذری سرریز محاسبه ضریب عبوردهی سرریز نیلوفری پلکانی و غیرپلکانی و بررسی رفتار آن با استفاده از گرداب شکن [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 51-64]

ظ

 • ظرفیت باربری نهایی ارزیابی عددی رفتار چرخه ای ستون های فولادی پر شده با بتن با مقاطع چند ضلعی [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 38-50]

ع

 • عدد اولویت ریسک مدل مدیریت ریسک مبتنی بر FMEA فازی در پروژه‌های ساخت [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 55-72]
 • عدم قطعیت مدیریت ریسک مبتنی بر سیستم‏های خبره فازی در پروژه‌های ساخت [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 11-28]
 • عوامل انسانی مروری بر عوامل موثر جهت افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در قوس ها [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 72-80]

ق

 • قراردادهای EPC تعیین و اولویت بندی علل تاخیرات زمانی در پروژه های زیرساخت در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 30-37]
 • قصد خرید شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قصد خرید ساختمان برند لوکس براساس تکنیک DANP [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 43-52]
 • قوس‌های افقی مروری بر عوامل موثر جهت افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در قوس ها [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 72-80]
 • قوس های قائم مروری بر عوامل موثر جهت افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در قوس ها [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 72-80]

ک

 • کالبد شهر بررسی وضعیت بحرانی کیفیت ساخت‌وسازها در شهر تهران و برنامه‌ریزی تضمین کیفیت آن جهت مدیریت بحران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 11-29]

گ

 • گرداب شکن محاسبه ضریب عبوردهی سرریز نیلوفری پلکانی و غیرپلکانی و بررسی رفتار آن با استفاده از گرداب شکن [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 51-64]

ل

 • لوکس شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قصد خرید ساختمان برند لوکس براساس تکنیک DANP [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 43-52]

م

 • محیط زیست شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در ایمنی، سلامت و محیط زیست در پروژه‌های عمرانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 26-42]
 • مدیریت بحران بررسی وضعیت بحرانی کیفیت ساخت‌وسازها در شهر تهران و برنامه‌ریزی تضمین کیفیت آن جهت مدیریت بحران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 11-29]
 • مدیریت ترافیک مروری بر روش های نوین جهت بهینه سازی در کاهش ترافیک های شهری [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 65-74]
 • مدیریت ریسک مدیریت ریسک مبتنی بر سیستم‏های خبره فازی در پروژه‌های ساخت [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 11-28]
 • مدیریت ریسک بررسی مدیریت ریسک در پروژه های ساخت،بهره برداری،انتقال(B.O.T) مطالعه موردی: پروژه انتقال پساب خروجی تصفیه خانه شهرری به دشت ورامین [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 29-43]
 • مدیریت ریسک مدل مدیریت ریسک مبتنی بر FMEA فازی در پروژه‌های ساخت [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 55-72]
 • مقاومت فشاری بررسی نسبت آب به سیمان بر مقاومت سیمان هیدراته در سازه‌های بتنی (مطالعه موردی شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 44-54]
 • منطق فازی مدیریت ریسک مبتنی بر سیستم‏های خبره فازی در پروژه‌های ساخت [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 11-28]
 • منطق فازی مدل مدیریت ریسک مبتنی بر FMEA فازی در پروژه‌های ساخت [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 55-72]

ن

 • نسبت آب به سیمان بررسی نسبت آب به سیمان بر مقاومت سیمان هیدراته در سازه‌های بتنی (مطالعه موردی شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 44-54]