انتشار شماره ۱۵ نشریه ماهنامه عمران و پروژه

انتشار شماره ۱۵ نشریه ماهنامه عمران و پروژه

در ادامه نشر منظم،شماره ۱۵ نشریه ماهنامه عمران و پروژه ( مردادماه۹۹)منتشر گردید.