عرض تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی ع

فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت عرض می شود.