انتشار شماره 16 نشریه ماهنامه عمران و پروژه

در ادامه نشر منظم،شماره ۱6 نشریه ماهنامه عمران و پروژه ( شهریورماه۹۹)منتشر گردید.