فراخوان پذیرش مقاله،جهت شماره22(اسفند ماه سال 99) ژورنال عمران و پروژه

در پی نشر منظم ماهیانه مقالات علمی پژوهشگران محترم فراخوان نشر شماره 22 نشریه اعلام می گردد.