انتشار شماره 23 نشریه ماهنامه عمران و پروژه-فروردین ماه 1400

در ادامه نشر منظم،شماره 23 نشریه ماهنامه عمران و پروژه ( فروردین 1400)منتشر گردید.