انتشار شماره 24 نشریه ماهنامه عمران و پروژه-اردیبهشت ماه 1400

در ادامه نشر منظم،شماره 24 نشریه ماهنامه عمران و پروژه ( اردیبهشت 1400)منتشر گردید.