انتشار شماره 32نشریه ماهنامه عمران و پروژه-دی ماه 1400

در ادامه نشر منظم،شماره 32 نشریه ماهنامه عمران و پروژه ( دی 1400)منتشر گردید.