انتشار شماره 2 نشریه(تیرماه 1398)

با توجه به انتشار شماره 2 نشریه در تیرماه سال 1398، سردبیری نشریه از ارسال مقالات وزین و علمی و جدید  پژوهشگران محترم، استقبال می کند.