اختصاص ویژه نامه نشریه جهت نشر و نمایه مقالات کنفرانسی

با تصمیم شورای سردبیری، درخواست دبیرخانه های محترم کنفرانس های تخصصی حوزه مهندسی عمران و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه، جهت چاپ شماره وِزه نامه و نمایه مقالات، مورد موافقت قرار می گیرد.