تبریک روز خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

روز خبرنگار،به کلیه همکاران محترم عرصه قلم صمیمانه تبریک عرض می شود.

مدیر مسوول و سردبیر نشریه عمران و پروژه