| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
مدیریت کاهش اثر آلاینده های زیست محیطی شهرکهای صنعتی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنین مناطق شهری مجاور (مطالعه موردی: شهرک صنعتی کوثر البرز و کلانشهر کرج)

سولماز عبدی؛ عباس تاج الدینی؛ زهرا سبزی

دوره 4، شماره 10 ، دی 1401، ، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.382005.1174

چکیده
  نگرانی‌های بسیاری درباره خطرات زیست محیطی فعالیت شهرک‌های صنعتی در مجاورت شهرها و مناطق مسکونی وجود دارد که همواره مورد توجه متخصصین بوده است. این مطالعه با هدف مدیریت اثر آلاینده‌های زیست محیطی شهرک‌های صنعتی اطراف شهر کرج (و به طور موردی شهرک صنعتی کوثر) و کاهش تاثیر این آلاینده‌ها بر کیفیت زندگی ساکنین مناطق اطراف و کلانشهر ...  بیشتر