| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
تاثیر عوامل خارجی بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی در استان هرمزگان)

شبنم علی حسنی؛ احمد عدالت پناه

دوره 1، شماره 5 ، مهر 1398، ، صفحه 11-22

چکیده
  چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر عوامل خارجی بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی در استان هرمزگان) می باشد. روشتحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل مهندسان شاغل در پروژه های فعال، متخصصین و افراد صاحب نظر در استان هرمزگان که مجموعا تعداد آنها برابر با 120 نفر می باشند، با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری کلیه ...  بیشتر