| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
بررسی رابطه هوش استراتژیک و رهبری در اجرای استراتژی سازمانهای پروژه محور

هانیه متولی الموتی؛ بهنود برمایه ور؛ بابک زمانزاده

دوره 4، شماره 4 ، تیر 1401، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.353078.1146

چکیده
  هوش استراتژیک یکی از موارد بهینه سازی تصمیم گیری رهبران ارشد است. در خلال هم افزایی مدیریت دانش، هوش رقابتی و هوش تجاری از هوش استراتژیک به عنوان یکی از تعیین کنندگان کلیدی تصمیم گیری موفق یاد می‌شود که اطلاعات با ارزش افزوده و دانش لازم را برای تصمیم گیری‌های استراتژیک سازمانی فراهم می‌کند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و پیمایشی است ...  بیشتر

بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران

بهنود برمایه ور؛ رضا جیحوری

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 11-22

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نوع کاربردی است. ابزار پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته، بسته پاسخ با طیف لیکرت است. به منظور رعایت اصل روایی در پرسشنامه علاوه بر نظرات ...  بیشتر