ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
بررسی قوانین حاکم بر آب‌های زیرزمینی ایران

میلاد ارجمند؛ نیما صادقیان پیر محله؛ سحر امینی؛ سارا نظرنیا خراجو

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 23-29

چکیده
  وضعیت اقلیمی و منابع آب کشور حکایت از محدودیت جدی منابع آبی دارد به ترتیبی که بیش از دوسوم کشور جزء مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی از جمله کلان شهر‌های کشور که منابع تامین آب آن‌ها متکی به آب‌های زیر زمینی است را در بر می‌گیرد و کمتر از یک سوم کشور در سایر اقلیم‌های با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه ...  بیشتر