نویسنده = حسن سحرخیز
مدیریت هزینه و روش های تامین مالی

دوره 2، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 11-19

حسن سحرخیز


بیمه و مالیات و ضرورت آن

دوره 2، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 69-79

حسن سحرخیز


بهبود کیفیت با هزینه یابی کیفیت

دوره 2، شماره 10، دی 1399، صفحه 88-106

حسن سحرخیز