نویسنده = علی حسن نژاد اسفندانی
ﻣﺮورى ﺑﺮ خواص بتن غلتکی و ﻛﺎرﺑﺮد مصالح بازیافتی و پوزولانی در آن

دوره 3، شماره 10، دی 1400، صفحه 29-48

علی حسن نژاد اسفندانی؛ حسن دیواندری