| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
استانداردهای مدیریت پروژه

فاطمه جمشیدی

دوره 2، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 11-30

چکیده
  پروژه فعالیتی موقت، دارای زمان‌بندی، شروع و پایان است و برای رسیدن به یک هدف معین برنامه‌‌ریزی شده است. مدیریت پروژه، باید پروژه را، سر وقت و همگام با بودجه‌ی در نظر گرفته شده آماده نماید. کار مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارت و تکنیک برای رسیدن به این هدف است. استانداردهای پروژه، از تکنیک‌هایی هستند که مدیران پروژه از آنها بهره ...  بیشتر