ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
مدیریت هزینه و روش های تامین مالی

حسن سحرخیز

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، ، صفحه 11-19

چکیده
  یکی از مسایل بسیار مهم در مدیریت پروژه های عمرانی مدیریت و تامین هزینه های پروژه می باشد. پروژه های عمرانی می بایست با مدیریت صحیح هزینه مطابق با بودجه مصوب و زمان بندی شده به اتمام برسند، بدیهی است که استفاده ازالگوی صحیحی برای مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی جزء خواسته ها و نیازهای اساسی مدیران پروژه می باشد. هر تغییری در هر یک از ...  بیشتر