ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
مهندسی عمران
بررسی شاخص ایمنی ترافیک برون شهری ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی

سیدمحمدرضا فقیه زاده فیروزآبادی؛ رضا امین؛ علی خدائی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1402، ، صفحه 24-37

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.400563.1205

چکیده
  چکیده: سالانه حوادث جانی و مالی زیادی در ایران به دلیل رخ دادن تصادفات رانندگی به وقوع می پیوندد، به همین دلیل نیاز به برنامه های راهبردهای و پیشگیری موثر می باشد. این مقاله به بررسی شاخص های ایمنی ترافیک برون شهری در ایران و مقایسه آن با کشورهای آسیایی می پردازد. در این مقاله، مفاهیم کلیدی ایمنی ترافیک برون شهری شامل سرعت، استفاده ...  بیشتر

بررسی عوامل محیطی موثر بر تصادفات درون شهری رانندگان

مهدى منتظرصاحب

دوره 3، شماره 2 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 11-21

چکیده
  رانندگی در شرایط نامناسب محیطی یک چالش است که سهم بزرگی از مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی را به خود اختصاص داده است. هدف این مقاله بررسی عوامل محیطی موثر بر تصادفات درون‌شهری رانندگان می‌باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از این مقاله نشان می‌دهد که عواملی مانند: برف، باران، هوای مه‌آلود، هندسه محل، و ...  بیشتر

تاثیر ترافیک و مدیریت حمل و نقل بر تاب‌آوری جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

حسین مالداری؛ داود اکبری

دوره 2، شماره 8 ، آبان 1399، ، صفحه 22-29

چکیده
  ترافیک به مثابه‌ی شاخص‌ترین و عینی‌ترین اصل مدیریت شهری، با مجموعه‌ای در هم پیچیده از روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط و تعامل دائمی می‌باشد. نظام‌های شهری در کشورهای کمتر توسعه یافته به شدت دچار عدم تقارن در مدیریت شهری‌اند و این ناهمگونی و عدم توازن در مدیریت شهری از مناطق بیشتر برخوردار به مناطقی که بهره‌ی کمتری از ...  بیشتر