| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
ارگونومی و اثر آن بر مدیریت منابع انسانی

عاطفه جعفری

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 59-67

چکیده
  در دنیای پر رقابت امروز، عوامل تعیین کننده­ی زیادی در پیروزی سازمان ها نقش داشته و حتی معنای پیروزی نیز بسته به حوزه خدمت هر سازمان بطور جداگانه تعریف می­شود. تفاوتی ندارد که سازمان مربوطه در چه زمینه ای فعالیت می­کند، درهرحال میزان بازدهی بالا و نتیجه بخش بودن پروژه ها نسبت به مقدار منابع صرف شده از مهم ترین عوامل تعیین کننده ...  بیشتر