ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
تاثیر میزان اشراف دستگاه نظارت بر رعایت و اجرای مولفه های پدافند غیر عامل

محمد محسنی

دوره 1، شماره 3 ، مرداد 1398، ، صفحه 29-38

چکیده
  موضوع پدافند غیرعامل در جهان هستی از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان برخوردار است. پدافند غیر عامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که به کارگیری آنها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء امنیت ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد. باتوجه به اهمیت موضوع ...  بیشتر