ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
تاثیر ترافیک و مدیریت حمل و نقل بر تاب‌آوری جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

حسین مالداری؛ داود اکبری

دوره 2، شماره 8 ، آبان 1399، ، صفحه 22-29

چکیده
  ترافیک به مثابه‌ی شاخص‌ترین و عینی‌ترین اصل مدیریت شهری، با مجموعه‌ای در هم پیچیده از روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط و تعامل دائمی می‌باشد. نظام‌های شهری در کشورهای کمتر توسعه یافته به شدت دچار عدم تقارن در مدیریت شهری‌اند و این ناهمگونی و عدم توازن در مدیریت شهری از مناطق بیشتر برخوردار به مناطقی که بهره‌ی کمتری از ...  بیشتر