| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مروری بر تبیین عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت قرارداد های عمرانی در پروژه (مهندسی،تدارکات،ساخت) EPC

حسام شوشتریان

دوره 1، شماره 5 ، مهر 1398، ، صفحه 38-44

چکیده
  EPC براساس یک تعریف کلی شامل سه بخش عمده طراحی و مهندسی (engineering) تامین کالا (procurement) و ساخت (construction) می باشد. در واقع پروسه اداره کردن ، تحویل بموقع ، هزینه پیش بینی شده می باشد. از ویژگی های عمده اجرای پروژه ها به روش EPC کاهش زمان کلی اجرا و افزایش سود پروژه ها بوده است با توجه به این که امروزه بخش عمده سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای درحال ...  بیشتر