ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
استفاده از پهپاد، سنسور‌های هوشمند و تکنولوژی واقعیت مجازی برای ایمنی‌ و حفاظت کار در حین اجرأ

سواک طهماسیان

دوره 1، شماره 9 ، بهمن 1398، ، صفحه 18-25

چکیده
  براساس جدیدترین سرشماری مصدومیت های حرفه ای، از تلفات محل کار به طور کل، بیش از یک چهارم در صنعت ساخت و ساز اتفاق میافتد. پهپادها،سنسور‌های هوشمند،واقعیت مجازی ودستگاه‌های پوشیدنیاز فناوری هایی‌ هستند که برای ایمن سازی کار‌های در حال اجرا در پروژه‌های ساخت و ساز استفاده می شود. صدمات کمتر در سایت بیانگر این موضوع می‌باشد ...  بیشتر