| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بررسی مولفه های اصلی در هنگام جذب پیمانکاران جزء جهت حفظ کیفیت و کاهش زمان پروژه با استفاده از شبکه‌های عصبی

محمد فرشتیان

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 11-33

چکیده
  پروژه های عمرانی شاخص های اساسی در رشد و توسعه ملی یک کشور می باشند. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله ی اجرای پروژه صورت می پذیرد. یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه های عمرانی انتخاب نادرست پیمانکاران جزء در پروژه ها می باشد. انتخاب پیمانکار، جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم گیرندگان به شمار میرود. ...  بیشتر

بررسی مولفه های اصلی در هنگام جذب پیمانکاران جزء جهت حفظ کیفیت و کاهش زمان پروژه با استفاده از شبکه های عصبی

محمد فرشتیان

دوره 1، شماره 10 ، اسفند 1398، ، صفحه 21-38

چکیده
  چکیده شتاب روز افزون روند توسعه موجب گشته تا انتخاب پیمانکار اصلح به عنوان عامل مهمی در موفقیت های پروژه ها تلقی شود. با توجه به حجم قابل توجه بودجه عمرانی در کشورهای در حال توسعه، باید به انتخاب پیمانکار جزء توجه ویژه ای گردد تا از هدر رفت سرمایه، زمان و کاهش کیفیت کارها جلوگیری شود. انتخاب پیمانکار، جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم ...  بیشتر