| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بررسی آزمایشگاهی تأثیر انواع الیاف بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی بتن الیافی

کیان اصغری؛ مهدی وجدیان

دوره 2، شماره 5 ، مرداد 1399، ، صفحه 55-68

چکیده
  استفاده از بتن الیافی می تواند تحول چشمگیری در کم و کیف سازه های در دست اجرا یا طرح های آینده کشور داشته باشد. ﺑﺘﻦ الیافی در حقیقت ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرگیری الیاف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ، ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎر های ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از هم ﭘﺎﺷیده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ...  بیشتر