ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا

سمانه اکبری

دوره 2، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 31-42

چکیده
  یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه در اجرای موفقیت آمیز طرحها و پروژه های اقتصادی و ملی که منجر به اتلاف بسیاری منابع مالی و انسانی می شود، عدم بهره گیری مدیران ارشد سازمانها و شرکتهای فعال در این کشورها از تکنیک های مدیریت پروژه و تاثیر سازماندهی منسجم و علمی در پروژه هاست . در کشور ما تجارب گذشته سازمانها در اجرای پروژه ها بواسطه دوران ...  بیشتر