کلیدواژه‌ها = بتن سبز
امکان سنجی استفاده از موی سر انسان به عنوان الیاف در ساخت بتن

دوره 2، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 11-25

کرامت مهدوی؛ حسین حسین جانزاده؛ حسن دیواندری