| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
عوامل تاثیرگذار بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابانهای فاقد علائم راهنمایی و رانندگی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

حمید رضا نقیبی؛ داود اکبری

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 71-81

چکیده
  امروزه تعدد سوانح درون شهری که در موارد قابل ملاحظه‌ای منجر به فوتی عابر پیاده شده است، یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت شهری است. در این پژوهش تلاش می‌شود ضمن تبیین فاکتورهای فردی همانند سن و جنسیت، فاکتورهای رفتاری را در راستای سطوح ایمنی عابران پیاده در خیابان‌های فاقد علائم راهنمایی و رانندگی که سطح ریسک‌پذیری بالاتر و به تبع ...  بیشتر