| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بررسی تأثیر راستای اعمال شتاب‌نگاشت زلزله به سازه‌های قاب خمشی فولادی

کوروش مهدی زاده؛ فائزه اسلامی؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ غلامرضا شوبیری

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 97-117

چکیده
  در سال‌های اخیر بحث رفتار غیرخطی در ارزیابی لرزه‌ای سازه‌ها مطرح‌شده است. از بهترین و جدیدترین روش‌های ارزیابی ساختمان‌ها، استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی است. این نوع تحلیل رفتار جامعی از سازه در محدوده خطی تا غیرخطی نمایش می‌دهد. در این پژوهش، علاوه بر تحلیل دینامیکی غیرخطی، به جهت منطبق شدن بر واقعیت، مؤلفه‌های زلزله با ...  بیشتر