| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
تاثیر انتخاب ECC "کامپوزیت سیمانی مهندسی شده"در مدیریت پروژه ساخت

امیرحسین دلیر؛ آزاده علایی؛ مریم قنبرپور

دوره 2، شماره 8 ، آبان 1399، ، صفحه 11-21

چکیده
  از آنجائیکه دستیابی به هدف در اجرای پروژه های عمرانی بر چند پایه محکم، مدیریت، بودجه، زمان، نیروی انسانی و ... واقع گردیده است و این هدف وقتی به خوبی محقق می گردد که هر کدام ویژگی معیار پروژه را داشته باشند، آنگاه طرح مورد نظر و ایده کارفرما در مدت دیده شده به بهره برداری خواهد رسید و در اختیار بهره برداران که عمدتا عموم مردم هستند قرار ...  بیشتر