| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
شناسایی عوامل تأخیرزا در پروژه های طرح و ساخت مشروط و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد آنها در صنعت نفت و گاز

سارا نعمت پور

دوره 2، شماره 9 ، آذر 1399، ، صفحه 95-104

چکیده
  امروزه اطراف خود با انواع پروژه های خرد و کلان عمرانی رو به رو هستیم. از موارد موثر در بروز تأًخیرات اجرایی این پروژه ها در ایران، مشکلات ناشی از انتخاب نحوه انجام خدمات طراحی و اجرا می باشد. انتخاب مناسب روش اجرا می تواند زمان اجرای پروژه را تا 30% کاهش دهد. یکی از این روشها، طرح و ساخت (EPC) می باشد که تمایل طرفین بر اجرا به این روش ملموس ...  بیشتر