| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بیمه و مالیات و ضرورت آن

حسن سحرخیز

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، ، صفحه 69-79

چکیده
  قرن بیستم را می توان قرن بزرگترین پیشرفت‌های فناوری بشر دانست.  اگرچه کسب علم و دانش از اوایل قرن آغاز شده بود اما انفجار فناوری­های مختلف در نیمه دوم قرن بیستم به خصوص در سه دهه آخر آن اتفاق افتاده است. بخش­های مختلف توسعه در هر کشور همواره مخاطراتی را به همراه دارد که می تواند منجر به زیان­های اقتصادی گسترده ای گردد. لذا بیمه ...  بیشتر